Language and Languages in Contemporary Philosophy

Ramón Piñeiro and Martin Heidegger

  • Rocío Carolo Tosar

Abstract

Language, one of the central themes of 20th-century philosophy, will be addressed by Galician thinker Ramón Piñeiro in several of his writings. This author, who moves in an atmosphere where existentialism reigned, presents us with a conception of language very close to that of other European authors, especially Heidegger.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agís, M. (2019). Anatomía do pensar. O discurso filosófico e a súa interpretación, vol. I. Vigo: Galaxia.
Arendt, H. (2016). La condición humana. Barcelona: Paidós.
Aristóteles (1988). Sobre la interpretación. En Tratados de lógica (Órganon). Madrid: Gredos.
Aristóteles (2011). Metafísica. En Protréptico. Metafísica. Madrid: Gredos.
Aristóteles (2011b). Política. En Ética nicomaquea. Política. Madrid: Gredos.
Baliñas, C. (1979). Problemas de lingüística general I. México: Siglo XXI.
Baliñas, C. (1993). O recanto da filosofía. En Mourelle de Lema, M. (ed.), Ramón Piñeiro y su circunstancia. Madrid: Grugalma.
Benveniste, E. (1953). Animal Communication and Human Lan-guage: The Language of the Bees. Diogenes, 1(1): 1–7.
Cochón, L. (ed.) (2009). Cadernos Ramón Piñeiro (XIII) do teu amigo certo. Epistolário de Ramón Piñeiro a Isidoro Millán González Pardo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Secretaría Xeral de Política Lingüística/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Fernández, F. (2006). Conversación, diálogo y lenguaje en el pensamiento de Hans-Georg Gadamer. Anuario filosófico, 39(85): 55–76.
Fernández, G & Agís, M. (2009). O significado europeo do pensamento de Ramón Piñeiro. En AA. VV., O europeísmo en Ramón Piñeiro, Baiona (Pontevedra): Igadi.
Frisch, K. von (1984). La vida de las abejas. Barcelona: Ed. Labor.
Gadamer, H.-G. (1993). Verdad y Método I. Salamanca: Sígueme.
Gadamer, H.-G. (1994). Verdad y Método II. Salamanca: Sígueme.
Gadamer, H.-G. (1998). El giro hermenéutico. Madrid: Catedra.
Heidegger, M. (1956). Da esencia da verdade. Vigo: Galaxia; traducción, introducción y notas de Celestino Fernández de la Vega y Ramón Piñeiro.
Heidegger, M. (2012). Ser e Tempo. Madrid: Trotta.
Heidegger, M. (2010). Carta sobre el humanismo. Madrid: Alianza.
Lledó, E. (2008). Filosofía y lenguaje. Barcelona: Austral.
Martínez, J. M. (1996). Metafísica. Madrid: UNED.
Muñoz, M. T. (2008). El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Una mirada a Gadamer desde Rorty. Contrastes: revista internacional de filosofía, n. 13: 7–18.
Piñeiro, R. (2008). A linguaxe e as linguas. Vigo: Galaxia.
Piñeiro, R. (2008b). Olladas no futuro. Vigo: Galaxia.
Piñeiro, R. (2009). Filosofía da saudade. Vigo: Galaxia.
Piñeiro, R. (2009b). O espertar da conciencia galega. Galeguismo, cultura e identidade. Vigo: Galaxia.
Rorty, R. (1990). El giro lingüístico. Barcelona: Paidos.
Published
2021-06-14
How to Cite
Carolo Tosar, R. (2021). Language and Languages in Contemporary Philosophy. Critical Hermeneutics, (Special I), 269-294. https://doi.org/10.13125/CH/4751

Most read articles by the same author(s)