H, C. S O M M A I R E / C O N T E N T S. Critical Hermeneutics, v. 3, n. 1, p. 299-301, 11 nov. 2019.