H, C. Indice / Index, v. 2 n. 2. Critical Hermeneutics, v. 2, n. 2, p. 287-289, 19 jan. 2019.