[1]
I. Marchesini, “A Rhetoric of Absence. Japanese Motifs in V.V. Nabokov’s Last Novel”, BW, vol. 4, no. 7, May 2014.