Polidoro, Piero. 2016. “Serial Sacrifices: A Semiotic Analysis of Downton Abbey Ideology”. Between 6 (11). https://doi.org/10.13125/2039-6597/2131.