(1)
Serafini, S. Stephen Knight, <i>The Politics of Myth</I&gt;. BW 2016, 6.