(1)
Marchesini, I. A Rhetoric of Absence. Japanese Motifs in V.V. Nabokov’s Last Novel. BW 2014, 4.