Eriksen, Thomas. 2019. “What Is European about European Anthropology?”. Anuac 8 (2), 213-24. https://doi.org/10.7340/anuac2239-625X-3928.